Καλλιέργειες

Οι εκτάσεις που καλλιεργούμε βρίσκονται στους πρόποδες του όρους Γράμμος στο χωριό Πεντάβρυσο και στη γύρω περιοχή. Τα καλλιεργούμενα εδάφη ελέγχονται και αναλύονται και αφού κριθούν κατάλληλα για τα είδη φυτών που παράγουμε. Οι ποικιλίες έχουν επιλεγεί και δοκιμασθεί στις εδαφολογικές και κλιματολογικές συνθήκες της περιοχής μας . Η ποιότητα των παραγομένων προϊόντων ελέγχεται ετησίως(ΕΘΙΑΓΕ) ανά αγροτεμάχιο και φυτικό υλικό προκειμένου να διατηρείται η ποιότητα σταθερή και άριστη.